Zmiany w Vat - samochody osobowe

Od 1 kwietnia 2014 zmienią się zasady odliczania vat od zakupu, leasingu, eksploatacji pojazdów samochodowych.

Znowelizowana ustawa o podatku od towarów i usług dzieli pojazdy samochodowe na dwie grupy: pojazdy uprawniające do dokonywania pełnych odliczeń, pojazdy samochodowe uprawniające do częściowych odliczeń.

Pojazdami samochodowymi uprawniającymi do pełnych odliczeń będą na gruncie nowych przepisów:

  • Pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony;
  • Pojazdy niebędące pojazdami samochodowymi w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym (na przykład wózki widłowe, ciągniki rolnicze);
  • Pojazdy samochodowe konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób;
  • Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika jeżeli :
  1.  sposóbwykorzystywania tych pojazdów, określony w ustalonych przez podatnika zasadach (regulaminie) i potwierdzony ewidencją przebiegu pojazdu wyklucza ich używanie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą
  2.  konstrukcjatych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do tych celów jest nieistotne (na przykład samochody typu van, koparki)

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż pełne prawo do odliczenia vat  przy nabyciu/ używaniu samochodów  o masie całkowitej do 3,5 tony będzie obwarowane obowiązkami tj.: zgłoszenia takiego samochodu do Urzędu Skarbowego w ciągu 7 dni od daty poniesienia pierwszego wydatku na formularzu VAT-26, prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu według określonego wzoru (zgodnej ze stanem licznika na koniec każdego okresu rozliczeniowego).

W przypadku gdy podatnik wykorzysta samochód do celów prywatnych, a nie zgłosi zmiany przeznaczenia w Urzędzie Skarbowym, lub też będzie prowadził niekompletną ewidencję  grozi mu kara grzywny do 720 stawek dziennych ( max 16.128.000,00 zł).

Pojazdy samochodowe uprawniające do częściowego tj. 50%  odliczenia podatku naliczonego od wydatków na ich nabycie, eksploatacje                 

  • Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony wykorzystywane do działalności mieszanej. W grupie tej mieszczą się samochody, motocykle i quady.

W związku z faktem, iż większość samochodów wykorzystywana jest do działalności mieszanej warto zastanowić się nad wykonaniem kosztownych napraw przed 1 kwietnia 2014 by zaoszczędzić 50% vat. 

W nowym stanie prawnym podatnik, który kupi pojazd samochodowy i odliczy od niego 50% vat, a następnie przed upływem 5 lat podejmie decyzję o sprzedaży pojazdu będzie mógł dokonać zmiany przeznaczenia pojazdu z mieszanego na związane wyłącznie z działalnością gospodarczą i uzyska tym samym prawo do korekty części vat naliczonego (proporcjonalnie do miesięcy). W przypadku nabycia pojazdu samochodowego o wartości początkowej nieprzekraczającej 15.000,00 zł. korekty będzie się dokonywało, jeśli zmiana wykorzystywania nastąpić w ciągu 12 miesięcy od zakupu.

Ponadto od 1 kwietnia 2014 r. zniknie zwolnienie przy sprzedaży samochodów, od których podatnicy odliczyli 60%, nie więcej niż 6.000,00 podatku naliczonego lub też 50% nie więcej niż 5.000,00. Sprzedaż takich samochodów trzeba będzie opodatkować 23% stawką vat.

Doradca podatkowy

Biuro Rachunkowe BADESTA

www.badesta.com.pl

Al. Jana Pawła II 80/39

00-175 Warszawa

Tel. +48 22 259 21 00


Copyright © Badesta Sp. z o.o. sp.k.